• Bize Ulaşın: 0 (212) 706 19 78

İlgili Kişi Başvuru Formu

MERT YÖNETİM EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (başvuru sahibi), KVKK’ nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilir.

Başvuruların tarafımıza ulaştırılma yöntem ve usulleri:

1-ŞAHSEN başvuru yapılacaksa başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile KVKK kapsamında Bilgi Taleplidir yazan zarfla Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Bey City Residence A Blok K:4 D:26 Beylikdüzü/İstanbul adresine yapılması

2-Başvuru, Noter vasıtasıyla ya da iadeli taahhütlü şahsi veya vekil vasıtasıyla yapılacaksa TEBLİGAT ZARFINA bilgi taleplidir yazılarak Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Bey City Residence A Blok K:4 D:26 Beylikdüzü/İstanbul adresine gönderilmesi

3-Başvuru elektronik ortamda yapılacaksa, güvenli elektronik imza ile imzalanarak, e-postanın konu kısmına KVKK bilgi talebidir yazılarak info@mertyed.com adresine gönderilmesi hallerinde geçerli olacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. Maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Konuya ilişkin cevabi yanıtımız yine aynı yasanın 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Posta Adresi

 

Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Eski Çalışan

(Çalıştığınız yıllar ……………………………….)

 • Diğer: ……………………………………..

……………………………………..

 • İş Ortağı
 • İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

(Başvuru Tarihi:………………….)

 • Üçüncü Firma Çalışanı (Çalıştığınız Firma ve Pozisyon Bilgileri: ……………………………………..

……………………………………..)

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ………………………………………………………………………………………………

 

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                             :

Başvuru Tarihi                        :

İmza                                       :