• Bize Ulaşın: 0 (212) 706 19 78

Satış Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİ UZMANI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 1. İş bu satış sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), Mert Yönetim Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi (“MERT YED”) ile www.kisiselveriuzmani.com domain adresinde yer alan web tabanlı Program’a (“KVU”) ücret karşılığı üyelik satın alarak kaydolan tüzel kişilik kullanıcı (“ŞİRKET”) arasında akdedilmektedir.
 2. SÖZLEŞME, ŞİRKET tarafından elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca SÖZLEŞME’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
 1. İşbu SÖZLEŞME, ŞİRKET tarafından, KVU üzerinden erişilen bulut tabanlı insan kaynakları ve kişisel verilerin korunması uygulamasından (“KVU”) faydalanılmasına ve ŞİRKET tarafından KVU’ye yüklenen verilere (“içerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
 2. KVU kapsamında, KVU ve uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak MERT YED tarafından ŞİRKET’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu SÖZLEŞME’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.
 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. MERT YED, KVU’yu ŞİRKET tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak, ilgili paket için MERT YED tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında ŞİRKET’e sağlayacaktır. ŞİRKET, MERT YED tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde KVU’dan faydalanamayacağını kabul eder.
 2. ŞİRKET, KVU’ya üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle KVU’ya erişim sağlanamamasından veya KVU’dan faydalanılamamasından MERT YED sorumlu değildir.
 3. ŞİRKET, tek bir kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, kullanıcı hesabının MERT YED tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben ŞİRKET tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. MERT YED’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak ŞİRKET hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
 4. ŞİRKET tarafından KVU’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. ŞİRKET, MERT YED tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından ŞİRKET sorumlu olacak olup KVU üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin ŞİRKET tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk ŞİRKET’e ait olacaktır. ŞİRKET, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal MERT YED’e bildirecektir.
 5. ŞİRKET, Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanlar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan MERT YED’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. ŞİRKET, KVU’ya erişimine izin verdiği ŞİRKET görevlilerinin KVU üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.
 6. ŞİRKET, uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu SÖZLEŞME, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve uygulama’ya ilişkin olarak KVU’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET, uygulama ve KVU’yu üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. ŞİRKET bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu SÖZLEŞME ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
 7. MERT YED, yalnızca KVU’ya ilişkin altyapıyı sağlamakta olup KVU’da oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET, KVU’da oluşturulan belgelerin veya KVU’ya yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. KVU’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlar’a belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile KVU’nun kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran ŞİRKET’e aittir. KVU’nun işbu SÖZLEŞME ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle, MERT YED tarafından ŞİRKET’in KVU’dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
 8. ŞİRKET, muhtelif zamanlarda uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“yetkilendirilmiş kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş kullanıcı’nın kim olacağı ve uygulama kapsamındaki yetki seviyesi ŞİRKET tarafından belirlenecektir. ŞİRKET, yetkilendirilmiş kullancılar’ın uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup yetkilendirilmiş kullanıcılar’ın uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve yetkilendirilmiş kullanıcı’nın uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. ŞİRKET ve yetkilendirilmiş kullanıcı arasında uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde yetkilendirilmiş kullanıcı’nın uygulama veya içerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı ŞİRKET verecektir.
 9. ŞİRKET, KVU’ya kişisel verileri yüklenecek Çalışanlar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin KVU’ya yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz MERT YED tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Çalışanlar’dan gerekli onayların alınması, Çalışanlar’a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda MERT YED’nin maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.
 10. MERT YED tarafından Site ve KVU’nun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 11. MERT YED, ŞİRKET’in bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya MERT YED’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve KVU ve MERT YED’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 12. Site ve KVU’nun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ŞİRKET’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
 13. MERT YED, KVU’da değişiklikler yapma, KVU’nun yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, KVU’ya yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.
 14. ŞİRKET, uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar uygulama içinde belirtilecektir.
 15. ŞİRKET, uygulama’ya yüklenen içerikler’in kopyalarını saklayacaktır. MERT YED, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, içerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. MERT YED, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içerik’in kaybından sorumlu değildir.
 16. MERT YED’nin, KVU’nun işleyişini tamamen durdurması halinde, ŞİRKET tarafından KVU’ya yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları MERT YED tarafından ŞİRKET’e teslim edilecektir.
 17. ŞİRKET, KVU’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu SÖZLEŞME ve ekleri ile MERT YED tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Çalışanlar’ın da KVU’yu kullanımı sırasında işbu SÖZLEŞME ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak ŞİRKET’in yükümlülüğünde olup ŞİRKET bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.
 18. ŞİRKET tarafından paylaşılan içerik ŞİRKET’in mülkiyetinde olup içerik’e ilişkin tüm sorumluluk ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET, işbu SÖZLEŞME kapsamında MERT YED tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında içerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut içerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak MERT YED sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içerik’in doğruluğuna ilişkin olarak MERT YED’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 19. ŞİRKET, MERT YED’in veya uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması sebebiyle, bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, uygulama’yı, uygulama’nın, KVU’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut uygulama ve KVU’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, KVU’ye MERT YED’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler (ŞİRKET’in üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya KVU’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 20. KVU’nun kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk ŞİRKET’e aittir. MERT YED, ŞİRKET’in veya Çalışanlar’ın KVU üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu SÖZLEŞME ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde ŞİRKET, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile ŞİRKET’in ve/veya Çalışanlar’ın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Şirket’e rücu edilecektir.
 21. MERT YED, ŞİRKET tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu SÖZLEŞME’ye ek niteliğinde olan “gizlilik politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. ŞİRKET, MERT YED’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ŞİRKET’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında ŞİRKET’e ve ŞİRKET tarafından KVU üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler ŞİRKET’in güvenliği, MERT YED’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket, kullanıcının tüzel kişilik bilgilerini web sitesinde veya diğer platformlarda referans olarak ilan edebilecek olup, kullanıcı, KVU’yi kullandığı sürece muvafakatini geri alamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 22. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde ŞİRKET, MERT YED’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. ŞİRKET’in teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek KVU, uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
 23. ŞİRKET’e ve KVU üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. MERT YED’in KVU üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da ŞİRKET, KVU üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. MERT YED, KVU üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
 24. MERT YED, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu SÖZLEŞME ve eklerini yenileme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik ŞİRKET tarafından KVU’nin bir sonraki kullanımı ile yürürlüğe girecektir. ŞİRKET’in söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu SÖZLEŞME’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
 25. ŞİRKET, ŞİRKET hesabını ve işbu SÖZLEŞME ile KVU kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 26. ŞİRKET’in işbu SÖZLEŞME ve KVU kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde MERT YED, ŞİRKET’in üyeliğini askıya alma veya SÖZLEŞME’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek ŞİRKET statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda MERT YED’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının ŞİRKET’ten talep hakkı saklıdır.
 1. ÖDEME KOŞULLARI
 1. ŞİRKET, uygulama’dan ancak KVU’de beyan edilen ücretleri yine KVU’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
 2. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri KVU’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, MERT YED tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler (bir üst pakete geçiş için ilan edilen ücret farkları hariç), kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca SÖZLEŞME’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
 3. KVU’da satın alınabilecek paketler, 0-30 aktif kullanıcı, 31-50 aktif kullanıcı, 51-200 aktif kullanıcı, 201-400 aktif kullanıcı, 400-sonsuz aktif kullanıcı olarak belirlenmiş olup, aktif kullanıcı tanımı, KVU’ya verisi işlenen ve çalışmaya devam eden personel sayısını anlatmaktadır. ŞİRKET, satın aldığı pakete göre aktif kullanıcı sayısını tamamlaması halinde, bir üst pakete geçecek olup, bu durumda, bir üst pakete geçiş için ilan edilmiş güncel fark fiyatı ŞİRKET’e ayrıca fatura edilecektir.
 4. Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
 5. MERT YED, kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden kullanıcı sorumludur.
 6. Kullanıcı, MERT YED veya MERT YED tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 1. KVU ve uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat MERT YED’e aittir. İşbu SÖZLEŞME kapsamında kullanıcı’ya KVU ve uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. SÖZLEŞME ve KVU’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm KVU ve uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu SÖZLEŞME kapsamında MERT YED’e kullanıcı’nın uygulama’ya erişimi, uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. MERT YED, hizmetlerin sağlanması amacıyla içerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
 2. ŞİRKET, KVU’yu yalnızca işbu SÖZLEŞME’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda MERT YED tarafından KVU kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu SÖZLEŞME kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca ŞİRKET’in KVU veya MERT YED sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya KVU, MERT YED ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, KVU’nun ve KVU’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların KVU’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya KVU’ya orantısız yük bindirmesi; KVU’nun kaynak kodlarına veya MERT YED’nnın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; KVU’nun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, MERT YED sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. ŞİRKET, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde MERT YED ve KVU ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. ŞİRKET ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanlar’ın da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanlar’ın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.
 3. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle KVU’yi veya uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde KVU üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, KVU’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. KVU’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, MERT YED’in açık izni olmaksızın KVU’ye veya KVU’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
 4. Kullanıcı, herhangi bir şekilde MERT YED’in, KVU’nun (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. Kullanmayacaktır.
 1. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
 1. KVU kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda MERT YED’in uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, MERT YED’in ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. MERT YED uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. MERT YED, uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. MERT YED, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 2. Kullanıcı, KVU üzerinden MERT YED’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MERT YED’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcı, KVU üzerinden sunulan uygulama ve uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda MERT YED’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 4. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile KVU ve uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve KVU’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) MERT YED’i beri kıldığını kabul eder.
 5. MERT YED, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVU’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak MERT YED, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. MERT YED’in işbu SÖZLEŞME kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu SÖZLEŞME’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
 1. VERİ İŞLEME HUSUSUNDA YÜKÜMLÜLÜKLER
 1. Kişisel Veri Uzmanı uygulamasının ŞİRKET’e sunulması ve uygulamanın kullanılması sırasında, işlenen veriler açısından ŞİRKET veri sorumlusu, MERT YED veri işleyen konumundadır.
 2. ŞİRKET, kendisinin belirlediği e-posta kullanıcı adı ve şifre ile SSL sertifikalı Kişisel Veri Uzmanı uygulaması’na girerek veri işleyecektir.
 3. MERT YED, veri işleyen olarak ŞİRKET tarafından KVU’ya işlenen veriler, Türkiye’de bulunan sunucularda ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası kurallarına göre korunmaktadır.
 4. MERT YED, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen ve Kişisel Verilerin güvenliği açısından alınması gereken idari ve teknik tedbirleri almayı, ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerin güvende kalması için azami çabayı göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
 5. MERT YED, kişisel verilerin adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı talepleri ve kişisel verilere yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunda, bu durumu en kısa sürede ŞİRKET’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 6. MERT YED, sözleşme kapsamında ŞİRKET’ten gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırmayı ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun karar ve görüşlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.
 7. İş bu sözleşmenin sona ermesi, feshedilmesi veya ŞİRKET tarafından Kişisel Veri Uzmanı uygulamasının kullanılmayacağının bildirilmesi halinde, MERT YED tarafından işlenen veriler, 6 (altı) ay boyunca saklanmaya devam edecek ve bu süre sonunda, ŞİRKET tarafından işlenen tüm kişisel verileri sistemden silecek veya anonim hale getirecektir.
 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
 1. İşbu SÖZLEŞME kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu SÖZLEŞME’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
 3. Taraflar’dan birinin işbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu SÖZLEŞME bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde MERT YED aykırılık giderilene kadar kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde MERT YED SÖZLEŞME’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
 4. SÖZLEŞME’nin feshi taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. SÖZLEŞME’nin feshi ile kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle KVU ve uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.
 5. MERT YED, işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu müddetçe içerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu SÖZLEŞME’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde kullanıcı içerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. MERT YED, bu sürenin sona ermesinden sonra, ŞİRKET’in tüm verisini sistemden sileceğini taahhüt eder.
 • MUHTELİF HÜKÜMLER
 1. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün veya SÖZLEŞME’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, SÖZLEŞME’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 2. İşbu SÖZLEŞME ekleri ile bir bütündür. SÖZLEŞME ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 3. Kullanıcı ile kaydolurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya KVU’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve KVU’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 4. İşbu SÖZLEŞME ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Büyükçekmece (İstanbul) mahkemeleri ve icra daireleri geçerli olacaktır.
 1. YÜRÜRLÜLÜK

ŞİRKET’in, KVU’yu kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu SÖZLEŞME’yi onaylaması ŞİRKET’in işbu SÖZLEŞME’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Şirket’in KVU’ya SÖZLEŞME’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

       ŞİRKET                                                  MERT YÖNETİM EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

   KAŞE-İMZA                                                                                 KAŞE-İMZA